Informace pro spotřebitele

Kontaktní informace

ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s.
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Tyršova 1438/38, PSČ 702 00
IČ 27826597
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3728
tel. 602 500 566

email: info@cupas.cz

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit oprávnění společnosti ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. k činnosti

ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. je zapsána v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedeného Českou národní bankou na stránkách www.cnb.cz v sekci Seznamy a evidence  Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů Základní seznamy  Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru.

Údaje o interním mechanismu vyřizování stížností

Stížnosti jsou vyřizovány dle reklamačního řádu společnosti.

Je-li klient společnosti přesvědčen o tom, že společnost nesplnila řádně své závazky vyplývající ze smlouvy, je oprávněn uplatnit u společnosti reklamaci. Referentka oddělení vymáhání pohledávek na požádání vystaví klientovi potvrzení o převzetí reklamace.

Reklamace či stížnost musí obsahovat následující náležitosti:

 • jméno a příjmení klienta,
 • datum narození nebo rodné číslo,
 • korespondenční či kontaktní adresu,
 • telefonní či e-mailový kontakt,
 • číslo smlouvy, které se reklamace či stížnost týká,
 • vlastnoruční podpis klienta nebo podpis osoby, která je zmocněna k zastupování klienta,
 • kopii smlouvy či jiné podklady, které prokazují oprávněnost reklamace či stížnosti.

Reklamaci lze podat písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti.

Reklamace a stížnosti jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly společnosti doručeny.

Lhůta pro vyřízení reklamace klienta je 30 dnů ode dne jejího doručení, ve složitějších případech do 60 dnů, a v této lhůtě je společnost povinna odeslat klientovi písemné stanovisko. Pokud si společnost od klienta vyžádá další informace z důvodu, že klientem zaslané informace nejsou kompletní, pak lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet po řádném dodání veškerých chybějících údajů klientem. Pokud není možné klientovi odpovědět ve stanovené lhůtě, je společnost povinna poskytnout klientovi předběžnou odpověď s lhůtou, do kdy klientovi poskytne konečnou odpověď.

Společnost ve stanovené lhůtě zašle klientovi písemné stanovisko, jehož součástí bude vždy:

 • jasné a srozumitelné stanovisko společnosti o oprávněnosti či neoprávněnosti podané reklamace či stížnosti,
 • odůvodnění uvedeného stanoviska s ohledem na zjištěné skutečnosti, především důvody a zjištění, které byly rozhodující pro rozhodnutí o oprávnění stížnosti,
 • vypořádání všech bodů reklamace či stížnosti,
 • v případě oprávněné reklamace či stížnosti rovněž opatření, která byla v dané věci ve vztahu ke klientovi přijata, aby byla sjednána náprava závadného stavu,
 • v případě neoprávněné reklamace či stížnosti poučení o možnosti podat opravný prostředek k České národní bance.

Údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra

Spotřebitelské spory je oprávněn řešit mimosoudní cestou Finanční arbitr. Podmínky a způsob vyřizování těchto sporů je upraven v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění a na webových stránkách Finančního arbitra (www.finarbitr.cz).

Údaje o orgánu dohledu

Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ: 48136450

 

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti

Potencionální klienti sami kontaktují společnost buďto osobně v pracovišti společnosti nebo telefonicky, případně společnost sama kontaktuje klienta na základě předaného kontaktu a informace, že klient by měl zájem o úvěrové služby společnosti. Aby byla žádost potencionálního klienta skutečně brána za vážný projev jeho vůle, je nutné, aby se klient dostavil na pracoviště společnosti. Od klientů jsou vyžadovány tyto informace:

 • číslo účtu
 • rodné číslo
 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pas, ŘP)
 • informace o individuální a rodinné situaci zájemce
 • výpis z účtu, příp. i potvrzení o příjmech (např. výplatní pásky za poslední 3 měsíce, oznámení ČSSZ o výši důchodu) a informaci o pravidelných výdajích
 • nabývací titul k nemovitosti, která má sloužit jako předmět zajištění spotřebitelského úvěru, pokud je k dispozici,
 • doklad o pojištění nemovitosti, která má sloužit jako předmět zajištění spotřebitelského úvěru
 • potvrzení o provedení vinkulace pojistného plnění ve prospěch společnosti
 • doklad o odhadnuté ceně nemovitosti (odhad externí společnosti, příp. odhad odborného odhadce či znalecký posudek)
 • příp. další informace související s nemovitostí, která má sloužit jako předmět zajištění spotřebitelského úvěru (jako např. výpis z katastru nemovitostí, pokud je k dispozici)

Nesplnění povinnosti zájemce poskytnout společnosti úplné a pravdivé informace může vést k nemožnosti posoudit úvěruschopnost zájemce a k odmítnutí poskytnutí úvěru.

Po schválení úvěru a před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru bude klientovi poskytnuta tzv. předsmluvní informace

V dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru bude klientovi předložen návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu smlouvy.
V případě přijetí návrhu smluvních podmínek dojde následně k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a související smluvní dokumentace.

Informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1

ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. neposkytuje rady dle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

 

Účel použití spotřebitelského úvěru

Jedná se o neúčelový úvěr, čerpání spotřebitelského úvěru není omezeno.

Formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru

Podmínkou poskytnutí úvěru je poskytnutí sjednaného zajištění, a to ve formě zástavního práva k nemovité věci za současně věcného práva zákazu zatížení nemovité věci.

Příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru

Spotřebitelský úvěr je poskytován na dobu 6 měsíců až 25 let s pravidelnými měsíčními splátkami.

Typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele

Spotřebitelský úvěr se sjednává pouze s pevnou úrokovou sazbou, která je přesně vyčíslena ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Tato úroková sazba se nikdy v průběhu trvání spotřebitelského úvěru nemění.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů.

Výše půjčky 510.000 Kč na 180 měsíců: měsíční splátka 6.088,08 Kč, úrok 585.855,19 Kč, poplatek za zpracování a administrativní činnost 20.000,- Kč, celková dlužná částka 1.115.855,19 Kč, úroková sazba 11,90 % p. a., RPSN 13,41 %. Toto je pouze reprezentativní příklad úvěru. Skutečná výše a podmínky úvěru se mohou lišit v závislosti na provedeném posouzení úvěruschopnosti.

 

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Výše náhrady nákladů, představovaných administrativními náklady věřitele činí 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, činí výše náhrady administrativních nákladů 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Výše náhrady nákladů dle předchozího odstavce nemůže přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

Požadavek na ocenění nemovité věci, nákladů vyplývajících z tohoto ocenění pro spotřebitele a informace o tom, zda je ocenění povinen provést spotřebitel 

Podmínkou poskytnutí úvěru je provedení ocenění nemovité věci sloužící jako předmět zajištění. Při oceňování předmětu zajištění spotřebitelského úvěru se předmět zajištění ocení cenou obvyklou dle zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku. Ocenění předmětu zajištění zajišťuje společnost ČESKÉ ÚVĚROVÉ POKLADNA a.s. na náklady klienta. V případě, že ocenění provádí společnost ČESKÁ ÚVĚROVÉ POKLADNA a.s. činí cena ocenění částku 7.990,- Kč. Úplata za odhad provedený odhadcem, který je držitelem živnostenského oprávnění Oceňování majetku pro věci nemovité, je stanovena tímto odhadcem a je placena přímo klientem.

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

 • a) V případě, že bude spotřebitel v prodlení se splacením splátky úvěru v souladu se splátkovým kalendářem a dlužnou částku neuhradí ani přes výzvu věřitele ve lhůtě 35 dnů, stává se celý poskytnutý úvěr splatným, a to první den po uplynutí lhůty dle výzvy věřitele. Lhůty dle předchozí věty počínají běžet dnem odeslání výzvy věřitelem.
 • b) V případě, že bude spotřebitel v prodlení s úhradou kterékoli splátky nebo celého sesplatněného úvěru dle písm. a) tohoto článku smlouvy delším než 5 dnů, zavazuje se věřiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. Smluvní pokuta za kalendářní měsíc, v němž vznikne na smluvní pokutu nárok, je splatná nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce; smluvní pokuta za další kalendářní měsíce je pak splatná vždy desátého dne každého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který na smluvní pokutu vznikl nárok. Naposledy je spotřebitel povinen zaplatit smluvní pokutu za den zaplacení jistiny, k níž se smluvní pokuta váže, přičemž smluvní pokuta za měsíc, v němž byla jistina zaplacena, je opět splatná nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce; výše této smluvní pokuty je omezena násobkem čísla 0,5 a celkové výše úvěru, nejvýše však částkou 200.000,- Kč;
 • c) Věřitel se může se spotřebitelem na jeho návrh dohodnout na navrácení do režimu splátek formou písemného dodatku ke smlouvě; na navrácení do režimu splátek však nemá spotřebitel právní nárok.
 • d) Pro případ prodlení spotřebitele s úhradou jakéhokoliv závazku vůči věřiteli plynoucího z této smlouvy nebo který může v souvislosti s ní vyplynout, je spotřebitel povinen hradit věřiteli zákonný úrok z prodlení.
 • e) Pro případ prodlení spotřebitele s úhradou jakéhokoli splátky nebo pro případ prodlení spotřebitele s úhradou celého úvěru v případě, že se stane celý úvěr splatným, je spotřebitel povinen platit věřiteli nadále běžný úrok za dobu od vzniku prodlení do splacení dluhu.
 • f) Věřitel může uplatnit zajišťovací instrumenty (např. domáhat se prodeje zástavy).
 • g) Věřitel může vymáhat dlužnou částku pořadem práva civilního.

CERTIFIKÁT

SPRÁVNÉHO
ROZHODNUTÍ